KBT

Kognitiv Beteende Terapi är ett arbetssätt inom psykologi. KBT har starkt stöd i forskning när det kommer till många av våra vanligaste svårigheter och problem. KBT tillämpats i en mängd olika sammanhang. Exempelvis i behandlingar av psykiska besvär men också på arbetet och i organisationer; Egentligen överallt där människor och mänskligt beteende finns. Arbetssättet grundat i KBT fokuserar på våra tanka, känslor och beteenden och att dessa ständigt påverkar och samspelar med varandra. 

Kunskapen om hur denna interaktion ser ut hos en specifik individ eller en grupp är grundläggande för att bättre förstå individen/gruppen. Med den förståelsen kan vi sedan börja påverka i en mer önskad riktning och därmed öka välmående och tillfredsställelse. 
Läs mer om KBT i psykoterapi och samtal.

KBT i individuell behandling

En KBT-behandling eller KBT-psykoterapi går vanligtvis ut på att förändra eller justera tankar, beteenden och känslor eller förhållningssätt till egna upplevelser och den egna omgivningen. Ett mål är att utforska och förstå kopplingen mellan våra tankar-känslor-handlingar. KBT-metoder har i forskning visat sig vara mycket effektiva för att förstå oss själva och förändra det vi vill ändra på.

Du får förslag på ungefär hur kontakten (behandlingen eller psykoterapin) kan se ut. Sedan kommer ni överens om ett upplägg som passar dig. Du får veta vad som visat sig verksamt för just det problemområdet och vad som kommer vara i fokus för dig samt hur du behöver jobba. Tillsammans med din psykolog formulerar du tydliga behandlingsmål som sedan utvärderar vid behandlingens slut. Inledningsvis arbetar man mycket med att lära sig om problematiken genom så kallad psykoedukation. I KBT används kunskap vi idag har om olika problemområden tack vare forskning. 

Inom KBT är det även viktigt att tidigt få en bra förståelse av problematiken. Hur den har uppkommit samt vad som håller kvar problemet. Man gör en sk beteendeanalys.

Man utgår från de svårigheter som finns i nuet. Du och din psykolog strävar tillsammans efter att förstå dina besvär genom att kartlägga de olika faktorerna i problematiken och hur de samspelar. 
Därefter under påföljande samtalen (eller sessioner) arbetar man med att lära sig olika tekniker som är verksamma för problemområdet. 

Det är vanligt att man använder hemuppgifter eller uppdrag som man kommer överens om vid varje tillfälle. Hemuppgifterna är en mycket viktig del av behandlingen. Via hemuppgifter prövar man att tillämpa det man lärt sig i terapin i verkliga livet, där man verkligen behöver det.

Det finns en mängd olika metoder att arbeta med i KBT. Ett par av de vanligaste metoderna är exponering, beteendeaktivering, beteendeexperiment och problemlösning. 

KBT på arbetet

Kunskaper från KBT och särskilt inlärningspsykologi har visat sig vara mycket användningsbara även för att förstå individer och grupper på en arbetsplats. Psykologen hjälper till i att kartlägga och utforska en situation eller ett problem på ett systematiskt sätt.

Beteendeanalysen förklarar och ger en förståelse för hur olika beteenden hos individer och grupper uppkommer. Dvs varför man gör som man gör, och hur beteenden fortsätter, ”lever kvar”, i den miljö de kom till i. Med hjälp av KBT kan man identifiera de faktorer som håller kvar beteendemönster. Metoden ger kunskap om vad medarbetare och ledare kan göra för påverka beteenden och därmed resultatet i önskvärd riktning. KBT är därför en effektiv metod för att skapa förändring och utveckling KBT. Till exempel när en verksamhet vill förändra arbetssätt, när man vill påverka arbetsklimatet, utveckla arbetsplatsen i något område eller öka effektiviteten. 

KBT i arbetssituationen är en metod för att skapa ett bra resultat för en verksamhet. Detta gör man genom att använda positiva drivkrafter för medarbetarnas beteenden och prestationer. De resultat som önskas (mål) definieras.  Sedan påverkar man aktivt de beteenden som har stor inverkan på dessa resultatet i önskad riktning inom verksamhetens olika processer och aktiviteter. Sannolikheten för att lyckas ökar på så sätt. 

Åtgärderna handlar ofta om positiv förstärkning av medarbetare och deras beteenden. Målet är att skapa effektivitet genom att underlätta beteenden som leder till de resultat man vill se. Jämför detta med andra arbetssätt där man snarare försöker ändra människors egenskaper eller personligheter. Därför kan KBT använt i arbetslivet öka gruppens och verksamhetens möjligheter att mer effektiv nå sina resultat.

Mer information om KBT och dess tillämpningsområden finns här.